Kommentar af advokatfuldmægtig Camilla Schubert-Zamorski og Partner, advokat, Anja Piening.

Hvornår er ambulancetjenester omfattet af direktiv 2014/24? Gør det en forskel, hvorvidt der er tale om en akut livstruende og ”reaktiv” redningsambulance-service eller mere simpel sygetransportambulance-service, der indebærer ”præventiv” ”forebyggelse af farer”? Og hvilken betydning spiller dels organisations formål, herunder om den udfører almennyttige opgaver uden økonomisk formål for øje, dels valg af CPV-kode for, om man er inden for eller uden for udbudsdirektivets anvendelsesområde?

Klagesagen
I Solingen i Tyskland planlagde man at gennemføre et nyt udbud af kommunale redningstjenesteydelser for en periode på 5 år. I stedet for at offentliggøre en udbudsbekendtgørelse anmodede den kommunale sammenslutning 4 hjælpeorganisationer om at afgive tilbud. Resultatet blev, at der blev indgået aftale med 2 af disse organisationer (Arbeiter Samariter-Bund og Malteser Hilfdienst) om de 2 delaftaler, som kontrakten var opdelt i.

Falck Rettungsdienste, der leverer rednings- og hjælpetjenester til syge, klagede herover til det tyske klagenævn for udbud, som forelagde klagen for Domstolen med påstand om, at udbuddet ikke havde været i overensstemmelse med EU-rettens procedurer for indgåelse af offentlige kontrakter.

Domstolen skulle tage stilling til, om det forhold, at direktivet iflg. Artikel 10, litra h) ikke finder anvendelse på offentlige tjenesteydelseskontrakter om civilforsvar, beredskabstjenester og tjenester til forebyggelse af farer også gælder for ambulancetjenester.

I bekræftende fald skulle Domstolen herudover afgøre, om bestemmelsen ligeledes gælder for patienttransportambulancetjenester (såkaldt kvalificeret sygetransport), der ydes af non-profit-organisationer eller -sammenslutninger?

Domstolens forslag til afgørelse
Domstolen fastslog, hvilke betingelser, der skal være opfyldt for at kunne indgå kontrakter direkte med nonprofit-sammenslutninger – dvs. uden om udbudsdirektivet.

Domstolen fastslog, at transporten af akutte patienter i en redningsambulance, hvor behandling og pleje udføres af en paramediciner/ambulanceredder, skal kvalificeres som en” ambulancetjeneste” for hvilken indgåelsen af offentlige kontrakter ikke er underlagt procedurerne i direktiv 2014/24/EU, forudsat de udføres af en non-profitorganisation.

Ved non-profitorganisationer eller sammenslutninger forstås aktører, der arbejder uden gevinst for øje og som, i det omfang de lejlighedsvis opnår profit, anvender denne til at udføre deres sociale arbejde. Det bemærkes, at det, for at opnå denne status ikke er tilstrækkeligt, at der er tale om aktører, der i henhold til national ret har en anerkendt status som hjælpeorganisation.

Kendelsens betydning
I dommen laves en skarp sondring mellem på den ene side akut og livstruende ”redningsambulance”-service (kvalificeret sygetransport), der indebærer en ”reaktiv beskyttelse mod den opståede fare”, og på den anden side simpel patienttransport ”sygetransportambulance”, der ”blot” indebærer en ”præventiv, ikke reaktiv beskyttelse”/ ”forebyggelse af farer.”

Når transporten af patienter ikke er af hastende karakter og udføres i en sygetransportambulance af en ambulanceredder/ambulanceassistent, kvalificeres den som en transport af en tilskadekommen patient i en ambulance, som skal flyttes hurtigst muligt på de bedst mulige lægelige vilkår. For denne type sygetransport, finder udbudsdirektivet ikke anvendelse.

Er der derimod tale om en livstruende ”redningsambulance”-service, finder udbudsdirektivet anvendelse, hvorfor opgaven skal udbydes.

Som næste trin skal der tages stilling til, om der er tale om en non-profitorganisation uden økonomisk formål for øje. Såfremt, at der er tale om en reel non-profitorganisation uden økonomisk formål for øje finder EU-udbudsdirektivet ikke anvendelse, hvorfor der som i dette tilfælde kunne ske en direkte tildeling uden afholdelse af EU-udbud.

Endelig er valg af CPV-koder ikke uden betydning. Præventiv, simpel transportambulance-service er således ikke omfattet af udbudsdirektivet, hvorimod akut og livstruende redningsambulance-service skal udbydes efter direktiv 2014/24.

Du kan læse kendelsen mellem Falck Rettungsdienst og Stadt Solingen her.

Du er velkommen til at kontakte os for en uforpligtende drøftelse af kendelsen i forhold til jeres udbud som ordregiver eller i forhold til udbud, I som tilbudsgiver deltager i, eller for at høre nærmere om, hvordan I bedst kan bruge kendelsen i jeres vurdering af, om ambulancekørslen er omfattet af udbudsdirektivet eller ej.