Om os

Om Nørgaard Piening advokater

Vi er et nytænkende og anderledes advokatkontor med tre partnere og en associeret partner. Alle har stor erfaring fra offentlige, strategiske indkøbsorganisationer og Danmarks førende advokathuse.

Vi kender med andre ord alt til advokatbranchen, men vi ved også, hvordan den kan gøres bedre – og det har vi tænkt os at gøre i vores firma.

Eksperter i udbud, it-ret og generel erhvervsrådgivning

Vores ekspertiseområder er udbud i meget bred forstand, it-ret og generel erhvervsrådgivning.
Men vi tager os også af meget andet, blandt andet juridisk håndtering af kontrakters livscyklus og klagesager for Klagenævnet for Udbud.

Vi lægger vægt på ordentlighed, anvendelighed og tung faglighed. Vores løsninger er altid baseret på et solidt juridisk grundlag og kan føres ud i livet.

Medlem af Dansk Iværk

Ved at være en del af Dansk Iværk støtter vi dansk iværksætteri, og det er vi meget stolte af.

Kontakt os

Nørgaard Piening advokater
Strandgade 4
1401 København K.

Telefon: +45 31 620 622
E-mail: info@nplaw.dk

CVR-nummer: 36535946

Vores forretningsbetingelser for vores ydelser er som følger:

A. Nørgaard Piening Advokatanpartsselskab (NP Law) er organiseret som et advokatanpartsselskab under CVR-nr. 36 53 59 46 og på adressen Strandgade 4, 1401 København K. Vores hovedtelefonnummer er +45 24930268, og vores hoved-mailadresse er info@nplaw.dk.

Vores advokater er alle beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. Advokater hos NP Law er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

Alle danske advokater er underlagt retsplejelovens regler om bl.a. god advokatskik. Advokatrådet fører tilsyn med overholdelsen af god advokatskik og har udarbejdet de advokatetiske regler, som stiller strenge krav til advokaters professionelle standard og etik. Advokatnævnet påser overholdelsen af god advokatskik og kan pålægge sanktioner, hvis reglerne overtrædes.

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Klager over vores ydelser kan indgives til Advokatnævnet. De nærmere regler og vedtægter, herunder klagevejledning, fremgår af Advokatsamfundets hjemmeside på www.advokatsamfundet.dk. Alle vores advokater er dækket af advokatforsikring og garanti hos HDI Danmark efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

B. NP Law er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler for eventuelle tab, som du som kunde måtte lide som følge af vores ydelser. NP Law er dog ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab, tabt dækningsbidrag, overskud, goodwill eller tilsvarende indirekte tab. Herudover gælder følgende begrænsninger:

1) NP Laws ansvar er begrænset til et maksimum på 5.000.000 kr.

2) Ethvert krav skal rettes direkte mod NP Law og ikke mod individuelle advokater eller partnere.

3) NP Law rådgiver alene om dansk ret. Såfremt viden til tekniske forhold eller udenlandske retsforhold er nødvendige, henviser NP Law til, at der rettes henvendelse til udenlandske advokater eller tekniske rådgivere. NP Laws rådgivning om forhold uden for dansk ret, herunder inddragelse af NP Laws generelle markedsmæssige og tekniske knowhow, skal således ikke anses som omfattet af NP Laws ydelser.

4) Såfremt NP Law måtte henvise til tekniske samarbejdspartnere, udenlandske advokater eller andre samarbejdspartnere uden for NP Law, skal sådanne samarbejdspartneres ydelser ikke henregnes til NP Laws ydelser, og NP Law hæfter ikke for disse leverandørers ydelser.

Ovenstående begrænsninger finder ikke anvendelse, såfremt de måtte stride mod ufravigelig dansk lovgivning.

C. Forud for opgavens opstart har NP Law undersøgt, om der er en konkret risiko for interessekonflikt. På anmodning oplyses om de foranstaltninger, som NP Law har truffet for at undgå eventuelle interessekonflikter.

NP Law kan, efter aftale med kunden, samarbejde med andre om ydelse af bistand, og giver på kundens anmodning oplysninger om de foranstaltninger, som NP Law har truffet for at undgå eventuelle interessekonflikter i den henseende.

D. Alle priser er angivet ekskl. moms. I priserne er inkluderet told og øvrige afgifter. Ved ændring af danske afgifter skal priserne reguleres med den økonomiske nettokonsekvens heraf, således at NP Law stilles uændret. Vederlag forfalder til betaling efter aftale. Medmindre andet er aftalt, reguleres priserne årligt pr. 1. januar i overensstemmelse med NP Laws almindelige prisregulering. Eventuelle rejseomkostninger faktureres som udlæg og holdes på et rimeligt niveau. Der faktureres ikke for tid medgået tid til rejse.

Vederlag og eventuelle udlæg, jf. ovenfor, faktureres månedligt, medmindre andet aftales.

E. Nærværende engagement skal med respekt af offentlighedslovens regler anses som forretningsmæssig fortrolig information. NP Law er dog berettiget til at anvende din organisation som almindelig reference i sin markedsføring.

F. NP Law har klientbankkonto i Nordea Danmark. I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

G. Begge parter er til enhver tid berettiget til at bringe NP Laws bistand til ophør ved almindelig opsigelse. Opsigelse skal dog efterleve Advokatsamfundets regler, herunder at NP Law skal sikre, at kunden ikke hindres i rettidigt og uden skadevirkning at søge anden juridisk bistand. Såfremt engagementet ophører inden aftalt afslutning, er NP Law berettiget til betaling efter medgået tid for perioden indtil engagementets ophør.

H. NP Laws bistand reguleres efter dansk lov med undtagelse af dansk rets regler om international privatret. Enhver tvist, der opstår som følge af eller i forbindelse med NP Laws bistand, herunder eventuelle tvister om eksistensen, gyldigheden eller opsigelsen heraf, skal afgøres af de danske domstole.