Om os

Om NP advokater

Vi er et nytænkende og anderledes advokatkontor med tre partnere og en associeret partnere. Alle har stor erfaring fra offentlige, strategiske indkøbsorganisationer og Danmarks førende advokathuse.

Vi kender med andre ord alt til advokatbranchen, men vi ved også, hvordan den kan gøres bedre – og det har vi tænkt os at gøre i vores firma.

Eksperter i udbud, it-ret og generel erhvervsrådgivning

Vores ekspertiseområder er udbud i meget bred forstand, it-ret og generel erhvervsrådgivning.
Men vi tager os også af meget andet, blandt andet juridisk håndtering af kontrakters livscyklus og klagesager for Klagenævnet for Udbud.

Vi lægger vægt på ordentlighed, anvendelighed og tung faglighed. Vores løsninger er altid baseret på et solidt juridisk grundlag og kan føres ud i livet.

Medlem af Dansk Iværk

Ved at være en del af Dansk Iværk støtter vi dansk iværksætteri, og det er vi meget stolte af.

Kontakt os

NP advokater
Langebrogade 1
Opgang B2, 3. sal
1401 København K.

Telefon: +45 31 620 622
E-mail: info@nplaw.dk

CVR-nummer: 36535946

Vores forretningsbetingelser for vores ydelser er som følger:

A. NP advokater er organiseret som et advokatanpartsselskab under CVR-nr. 36 53 59 46 og på adressen Langebrogade 1, opgang B2, 3. sal, 1401 København K. Vores hovedtelefonnummer er +45 3162 0622, og vores hoved-mailadresse er info@nplaw.dk.

Vores advokater er alle beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. Advokater hos NP advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

Alle danske advokater er underlagt retsplejelovens regler om bl.a. god advokatskik. Advokatrådet fører tilsyn med overholdelsen af god advokatskik og har udarbejdet de advokatetiske regler, som stiller strenge krav til advokaters professionelle standard og etik. Advokatnævnet påser overholdelsen af god advokatskik og kan pålægge sanktioner, hvis reglerne overtrædes.

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Klager over vores ydelser kan indgives til Advokatnævnet. De nærmere regler og vedtægter, herunder klagevejledning, fremgår af Advokatsamfundets hjemmeside på www.advokatsamfundet.dk. Alle vores advokater er dækket af advokatforsikring og garanti hos HDI Danmark efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

B. NP advokater er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler for eventuelle tab, som du som kunde måtte lide som følge af vores ydelser. NP advokater er dog ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab, tabt dækningsbidrag, overskud, goodwill eller tilsvarende indirekte tab. Herudover gælder følgende begrænsninger:

1) NP advokaters ansvar er begrænset til et maksimum på 10.000.000 kr.

2) Ethvert krav skal rettes direkte mod NP advokater og ikke mod individuelle advokater eller partnere.

3) NP advokater rådgiver alene om dansk ret. Såfremt viden til tekniske forhold eller udenlandske retsforhold er nødvendige, henviser NP advokater til, at der rettes henvendelse til udenlandske advokater eller tekniske rådgivere. NP advokaters rådgivning om forhold uden for dansk ret, herunder inddragelse af NP advokaters generelle markedsmæssige og tekniske knowhow, skal således ikke anses som omfattet af NP advokaters ydelser.

4) Såfremt NP advokater måtte henvise til tekniske samarbejdspartnere, udenlandske advokater eller andre samarbejdspartnere uden for NP advokater , skal sådanne samarbejdspartneres ydelser ikke henregnes til NP advokaters ydelser, og NP advokater hæfter ikke for disse leverandørers ydelser.

Ovenstående begrænsninger finder ikke anvendelse, såfremt de måtte stride mod ufravigelig dansk lovgivning.

C. Forud for opgavens opstart har NP advokater undersøgt, om der er en konkret risiko for interessekonflikt. På anmodning oplyses om de foranstaltninger, som NP advokater har truffet for at undgå eventuelle interessekonflikter.

NP advokater kan, efter aftale med kunden, samarbejde med andre om ydelse af bistand, og giver på kundens anmodning oplysninger om de foranstaltninger, som NP advokater har truffet for at undgå eventuelle interessekonflikter i den henseende.

D. Alle priser er angivet ekskl. moms. I priserne er inkluderet told og øvrige afgifter. Ved ændring af danske afgifter skal priserne reguleres med den økonomiske nettokonsekvens heraf, således at NP advokater stilles uændret. Vederlag forfalder til betaling efter aftale. Medmindre andet er aftalt, reguleres priserne årligt pr. 1. januar i overensstemmelse med NP advokaters almindelige prisregulering. Eventuelle rejseomkostninger faktureres som udlæg og holdes på et rimeligt niveau. Der faktureres ikke for tid medgået tid til rejse.

Vederlag og eventuelle udlæg, jf. ovenfor, faktureres månedligt, medmindre andet aftales.

E. Nærværende engagement skal med respekt af offentlighedslovens regler anses som forretningsmæssig fortrolig information. NP advokater er dog berettiget til at anvende din organisation som almindelig reference i sin markedsføring.

F. NP advokater har klientbankkonto i Spar Nord Bank. I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

G. Begge parter er til enhver tid berettiget til at bringe NP advokaters bistand til ophør ved almindelig opsigelse. Opsigelse skal dog efterleve Advokatsamfundets regler, herunder at NP advokater skal sikre, at kunden ikke hindres i rettidigt og uden skadevirkning at søge anden juridisk bistand. Såfremt engagementet ophører inden aftalt afslutning, er NP advokater berettiget til betaling efter medgået tid for perioden indtil engagementets ophør.

H. NP advokaters bistand reguleres efter dansk lov med undtagelse af dansk rets regler om international privatret. Enhver tvist, der opstår som følge af eller i forbindelse med NP advokaters bistand, herunder eventuelle tvister om eksistensen, gyldigheden eller opsigelsen heraf, skal afgøres af de danske domstole.