Privatlivspolitik

Behandling af persondata:

Hvad er persondata?

Persondata er oplysninger, der omfatter enhver form for information, der kan identificere en fysisk person, f.eks. navn, e-mailadresse, cpr-nummer og adresse, men der kan også være tale om oplysninger om en persons fysiske, psykiske, kulturelle eller sociale forhold.

Behandling af persondata dækker over enhver aktivitet, som personoplysningerne gøres til genstand for, f.eks. indsamling, registrering, opbevaring, tilpasning, ændring, søgning, brug eller videregivelse.

Hvem behandler vi personoplysninger om?

Som et led i vores daglige arbejder, behandler NP advokater f.eks. personoplysninger om vores klienter, modparter, samarbejdspartnere, leverandører og ansatte.

Hvornår og hvorfor behandler vi personoplysninger?

Vi behandler de oplysninger, vi modtager, med det formål at kunne rådgive vores klienter i de sager, som oplysningerne indgår i. Behandlingen af oplysningerne sker afhængig af opgavens og oplysningens karakter og har hjemmel i databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen. Almindeligvis vil hjemlen til at indhente og behandle oplysningerne være, at det er nødvendigt for at opfylde kontrakten med vores klienter, eller for at varetage vores klienters legitime/berettigede interesser eller fastlægge, påberåbe eller forsvare deres retskrav. Når vi behandler cpr-numre, sker det med hjemmel i databeskyttelsesloven.

Det er oftest nødvendigt for os som minimum at behandle almindelige personoplysninger i form af navn, telefonnummer og e-mailadresse for at kunne levere vores juridiske ydelser, fakturere, kvalitetssikre og kontrollere. Dette gør vi for at kunne leve op til kravene om dokumentation om identitet efter hvidvaskloven, som vi er underlagt i forhold til en række sager.

Vi behandler kun personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt til de konkrete formål, og der er et lovligt grundlag for det.

Ved sagsbehandling:

Når vi yder rådgivning, modtager vi forskellige dokumenter og oplysninger, oftest i elektronisk form, fra vores klienter, inklusiv disses ansatte. Disse oplysninger opbevares digitalt og i nogle tilfælde også fysisk. Der vil ofte være personoplysninger i de dokumenter og oplysninger, vi modtager fra vores klienter, og der vil ofte også komme flere personoplysninger til undervejs i sagsforløbet, f.eks. fra modparter og deres rådgivere, domstole og myndigheder eller i form af offentlige tilgængelige oplysninger, som vi selv indsamler.

Det kan dreje sig om almindelige personoplysninger, f.eks. navn og kontaktoplysninger, cpr-numre, oplysninger om lovovertrædelser og mere følsomme oplysninger, f.eks. om helbredsforhold.

Oplysninger kan være både om vores klienter eller andre personer, som indgår i den pågældende sag.

Ved modtagelse af henvendelser:

Når du retter henvendelse til os, via e-mail, vores hjemmeside eller de sociale medier, behandler vi de oplysninger, der fremgår af din henvendelse. Hvis du f.eks. kontakter os via LinkedIn, vil vi, via LinkedIn, modtage visse oplysninger om dig, f.eks. dit navn og dit billede. De oplysninger, vi modtager, afhænger dog af dine privatindstiller på de sociale medier. Hvis du henvender dig via vores kontaktformular, behandler vi ligeledes disse oplysninger, herunder dit navn, e-mail og det, henvendelsen drejer sig om.

Vi opfordrer dig til ikke at sende fortrolige personoplysninger, f.eks. cpr-nummer, kontonummer eller oplysninger om helbredsforhold, til os via vores hjemmeside, LinkedIn, Facebook og andre sociale medier.

Ved tilmelding af nyhedsbreve:

Ved tilmelding til NP advokaters nyhedsbreve registrerer vi e-mailadresse og eventuelle andre oplysninger, du har givet os. Oplysninger anvendes til at fremsende NP advokaters nyhedsbreve. Nyhedsbrevet kan altid fravælges ved at klikke på Afmeld. Hvis du ønsker at dine oplysninger skal slettes, når du afmelder dig vores nyhedsbrev, skal du kontakte os.

Ved arrangementer:

Ved tilmelding til arrangementer hos NP advokater registrerer vi i forbindelse med tilmeldingen navn, e-mailadresse, virksomhed/organisation til brug for kommunikation og afholdelse af arrangementet, bl.a. til brug for udarbejdelse af deltagerlister.

Ved besøg på hjemmesiden:

Ved besøg på vores hjemmeside www.nplaw.dk registrerer vi, hvilke sider, der er besøgt hvornår. Oplysningerne anvendes i forbindelse med afvikling af driften samt til udarbejdelse af statistik. Oplysningerne er i videst muligt omfang anonymiseret.

I forbindelse med hvidvaskloven:

I sager, som omfattes af hvidvaskloven, indhenter vi identitetsoplysninger mv. på vores klienter med det formål at opfylde denne lovs krav. Hjemlen herfor følger af hvidvaskloven.

Videregivelse, mv.

Vi stiller ikke personoplysninger til rådighed for nogen tredjepart med henblik på markedsføring eller lignende formål.

Vi videregiver kun personoplysninger, hvis det er nødvendigt, og der er et lovligt grundlag herfor, for at vi kan varetage vores klienters ovennævnte interesser. De typiske modtagere af personoplysninger vil være myndigheder, domstole, modparter og deres rådgivere. I sager, som omfattes af hvidvaskloven, videregiver vi identitetsoplysninger, mv. i det omfang, vi er forpligtede til at gøre dette efter loven.

Ved arrangementer kan vi efter en konkret interesseafvejning videregive deltagerlister til oplægsholdere samt de øvrigt tilmeldte.

Vi overfører sædvanligvis ikke data udenfor EU, og hvis sådan overførsel måtte finde sted, sker det alene under iagttagelse af de nødvendige sikkerhedsgarantier som krævet efter den gældende databeskyttelseslovgivning.

Vi har etableret passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring mod uautoriseret adgang til, tab eller ødelæggelse af de data, som er undergivet vores ansvar. Vi udvikler løbende vores sikkerhedspolitikker og procedurer for at sikre, at vores systemer er sikre og beskyttede. Det er kun personer, der har et legitimt behov for at behandle personoplysninger til de ovennævnte formål, der har adgang til disse.

Opbevaring

Vi opbevarer personoplysninger, så længe der er en relevant og retlig interesse heri, hvilket sædvanligvis afgøres ud fra en konkret vurdering af oplysningernes betydning sammenholdt med de gældende forældelsesregler. Hvis der er en retlig relevant interesse, vil opbevaringen kunne ske i indtil 10 år efter sagens afslutning.

I sager, som omfattes af hvidvaskloven, opbevarer vi efter de gældende regler identitetsoplysninger i fem år efter sagens afslutning.

Dine rettigheder

Hvis vi har registreret oplysninger om dig, har du ifølge databeskyttelsesforordningen:

  • ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler
  • ret til at få urigtige oplysninger rettet
  • ret til i særlige tilfælde at få slettet oplysninger, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning
  • ret til i visse tilfælde at få begrænset behandlingen, så den fremover – bortset fra opbevaring – kun må ske efter samtykke eller med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser
  • ret til i visse tilfælde at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af oplysningerne
  • ret til i visse tilfælde at få udleveret en kopi af dine personoplysninger eller få transmitteret oplysningerne direkte til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).

Hvis du vil gøre brug af ovenstående rettigheder, kan du kontakte os. I forbindelse med udøvelse af rettighederne, kan vi stille krav om relevant legitimation.

Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder, som du kan finde på www.datatilsynet.dk

Du kan indgive klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Vores datapolitik er senest opdateret den 30. september 2020 og opdateres løbende.